Lịch sử thay đổi phiên bản

V3.3

V3.2

V3.0

V2.3

V2.2

V2.1

V2.0

V1.2

V1.1

V1.0

Ảnh chụp tính năng

Xem trước Video